Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Hội nghị giao ban Đảng ủy khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng

Ông Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa


- Thưa ông, ngày 13-9, tại TP. Nha Trang, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2019, xin ông cho biết mục đích và chủ đề của hội nghị năm nay?


- Hơn 20 năm qua, Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên hàng năm đã diễn ra luân phiên ở các tỉnh trong khu vực. Hội nghị giao ban năm 2019 là lần đầu tiên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức. Hội nghị là diễn đàn để đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đảng ở Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong khu vực trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm qua 2 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần vào việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn của mỗi tỉnh, thành phố cũng như trong toàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ông Lương Kiên Định trao cờ cho các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2014 - 2018).


Ngoài việc kế tục mục đích xuyên suốt qua các lần hội nghị giao ban trước, hội nghị giao ban năm 2019 có một số điểm mới. Các hội nghị trước đây, cả 18 thành viên đều là đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận. Lần này, trong 18 đơn vị thành viên, có 11 đơn vị vẫn là đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố, 7 đơn vị còn lại đã có sự hợp nhất giữa 2 đảng ủy khối (các cơ quan và doanh nghiệp) để trở thành đảng ủy khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh. Vì vậy, tại hội nghị này, ngoài nội dung tham luận, thảo luận về các vấn đề công tác xây dựng đảng trong khối cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận - đoàn thể, sẽ còn bàn về các vấn đề công tác xây dựng đảng và vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Chủ đề hội nghị năm nay có nội dung mang tính thời sự của các Đảng ủy Khối, đó là “Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.


- Theo chủ đề hội nghị vừa nêu, xin ông cho biết Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa làm được những gì sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18?


- Nghị quyết số 18 là chủ trương quan trọng của Đảng, là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách trong mối liên hệ chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


Nhận thức sâu sắc chủ trương của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết và Kế hoạch số 81 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 để các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng ủy Khối bám sát chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình triển khai, thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy. Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18: Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy được thực hiện từ đầu năm 2019; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh giảm 13 đầu mối trực thuộc; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đều đã có đề án, kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối đơn vị trực thuộc. Tổng số cán bộ cấp phó các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy giảm 2; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh giảm 5 cấp phó. Đối với các cơ quan chuyên môn, quản lý nhà nước đều thực hiện số lượng cấp phó theo đúng quy định; số lượng các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giảm 4 đầu mối. Tổng số đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh giảm 14 đơn vị.


Do các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ cùng Đảng ủy Khối làm tốt công tác tư tưởng và biết gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác nên quá trình thực hiện nghị quyết cơ bản có sự đồng thuận cao từ cả phía các tập thể, cá nhân được bố trí, sắp xếp để cơ quan, đơn vị, tổ chức được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nghị quyết, đã có nhiều tấm gương đẹp của cán bộ trưởng, phó cấp phòng ở các cơ quan, đơn vị khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất tinh gọn số lượng phòng ban, tuy có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý nhưng đã tự nguyện chọn phương án chuyển làm chuyên viên để chờ nghỉ hưu hoặc nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ để không ảnh hưởng đến sự phát triển của các đồng nghiệp là cán bộ trẻ (như ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Nhiều đơn vị mới hợp nhất từ nhiều đơn vị cũ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tạo được khí thế mới trong tinh thần đoàn kết cùng phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chung (như Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế, hình thành từ việc sáp nhập 5 trung tâm thuộc sở). Nhiều cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên để nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị và của ngành trong tình hình mới (tiêu biểu có Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế)...


Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18 còn thể hiện qua việc chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng để từ đó tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn viên, hội viên, tránh “hành chính hóa” hoạt động, “công chức hóa” cán bộ, đồng thời tích cực tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị trong khối thực hiện theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, ngày càng chuyên nghiệp và được đẩy mạnh; đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


- Thưa ông, là đơn vị đăng cai, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng điều gì ở hội nghị giao ban lần này?


- Chúng tôi đăng cai tổ chức hội nghị với mong muốn Đảng ủy Khối cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong khu vực có dịp trao đổi kinh nghiệm về công tác Đảng, đặc biệt là kinh nghiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18, trong đó, có việc hợp nhất giữa đảng bộ khối các cơ quan và khối doanh nghiệp. Chúng tôi cũng hy vọng những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ bấy lâu nay của từng đơn vị thành viên có được những gợi ý xử lý, giải quyết. Hội nghị còn là dịp để Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên thắt chặt thêm tình đoàn kết, thân ái; đồng thời là dịp để chúng ta giới thiệu với bạn bè trong khu vực hình ảnh của Nha Trang - Khánh Hòa trong quá trình đổi mới, phát triển.


- Xin cảm ơn ông!P.V (Thực hiện)

Đối tượng truy nã

 • Nguyễn Tường Thịnh

  Năm sinh: 1988 , nơi đăng ký tạm trú:Tổ dân phố 14, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

 • Nguyễn Phạm Hoài Phát

  Năm sinh: 1996 , nơi đăng ký tạm trú: 68 Phạm Bội Châu, vạn thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

 • Lâm Quốc Vũ

  Năm sinh:1980 , nơi đăng ký tạm trú: Lang thang

 • Nguyễn Xuân Tiến

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Vạn Hữu, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 • Nguyễn Hữu Tánh

  Năm sinh: 1962, nơi đăng ký tạm trú: Thôn 6, Hoà Tân, Krông Bông, Đắk Lắc

 • Phạm Anh Toàn

  Năm sinh: 1988, nơi đăng ký tạm trú: Không xác định

 • Phan Huy Thuyết

  Năm sinh: 1968, nơi đăng ký tạm trú: Tổ 67 Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Phùng Văn Khang

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

 • Nguyễn Thị Loan

  Sinh năm 1991, nơi đăng ký tạm trú: Thông Làng Gạo, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

 • Lê Thanh Bắc

  Sinh năm 1977, nơi đăng ký tạm trú: TK7, TT Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Thông báo

 • Thông báo kết quả xử lý sai phạm đối với cán bộ chiến sỹ

         Ngày 18/4/2020, trên một số trang báo điện tử và mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin về đồng chí Thượng úy Nguyễn Cảnh An, sinh năm 1989, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an thành phố Nha Trang vi phạm quy định của Ngành trong công tác, vi phạm phẩm chất đạo đức, quan hệ nam nữ bất chính trong khi đã có vợ.
         Sau thời gian khẩn trương xác minh trên tinh thần xử lý nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, của Ngành, Công an thành phố đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh xử lý kỷ luật đồng chí Nguyễn Cảnh An với những vi phạm sau: đánh vợ; vi phạm về chế độ công tác, điều lệnh Công an nhân dân; có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác trong khi bản thân đã có vợ.
          Ngày 21/5/2020, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2183/ QĐ-CAT-PX01 kỷ luật đồng chí Nguyễn Cảnh An hình thức Giáng hai cấp bậc hàm từ Thượng úy xuống Thiếu úy;
  Cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 2184/QĐ-CAT(PX01) về việc xuất ngũ đối với sĩ quan Công an nhân dân đối với đồng chí Thiếu úy Nguyễn Cảnh An, kể từ ngày 25/5/2020.
         Công an thành phố thông báo đến các cơ quan truyền thông, báo chí biết.
         Trân trọng.
 • THÔNG BÁO TÌM CHỦ TÀI SẢN

  Sáng hôm nay 12/7/2016, một thành viên trong Đoàn công tác của Thanh niên Công an TP Tuyên Quang (đến Nha Trang công tác) nhặt được một túi nữ trang đánh rơi trước cửa khách sạn Dendro Golden TP Nha Trang.

  Số tài sản bao gồm một lắc màu vàng và một số món trang sức khác. Các đồng chí CA Tuyên quang đã bàn giao cho Công an phường Lộc Thọ và thông qua Trang Facebook CSHS KH, thông báo để chủ tài sản biết, liên hệ với Công an phường Lộc Thọ, TP Nha Trang nhận lại tài sản.

  *Lưu ý: Khi đến nhân lại tài sản cần đem theo giấy tờ cá nhân liên quan, giấy tờ chứng minh là chủ sử hữu tài sản hoặc mô tả đúng số lượng, đặc điểm số nữ trang trên.

  * TP Nha Trang, Khánh Hòa xin trân trọng cảm ơn các đ/c trong đoàn công tác Thanh niên Công an TP Tuyên Quang!

 • THÔNG BÁO: TÌM NGƯỜI BỊ HẠI

  Qua đấu tranh, khai thác bước đầu với 2 đối tượng Lê Ngọc Châu, tức Su và đối tượng Lê Trọng Hà tức Si Gà (Bị CSHS KH bắt sáng ngày 04/5/2016) CSHS KH đã thu giữ thêm một số tài sản do các đối tượng trộm cắp, cướp giật của người dân. Trong đó có một điện thoại nhãn hiệu Oppo, chưa xác định được người bị hại.

  Theo lời khai của đối tượng: Cách đây khoảng một tháng, vào lúc 23h00, tại khu vực đối diện (cách khoảng 05m) cổng chào Tổ dân phố số 02 Phước Tường, phường Phước Long, TP Nha Trang, đối tượng đã thực hiện hành vi ̣́̉cướp giật chiếc điện thoại này của một phụ nữ (khi đó, trên xe người phụ nữ này có chở bánh kem).

  Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa xin thông báo: Ai là người bị hại, chủ nhân của chiến điện thoại Oppo trên (trong ảnh) xin liên hệ CSHS KH để nhận lại tài sản.
  Số điện thoại liên lạc: 0947.513.113.
  Trân trọng!

 • Thông báo nhặt được hộ chiếu

  Công an Phường Phương Sơn có nhận được một hộ chiếu, một thẻ BLEUE-VISA mang tên: FICHEUX JULIEN - quốc tịch Pháp.
  Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo cho người có tên trên liên hệ nhận lại. 
  Địa chỉ liên lạc: Số 78 đường 23 tháng 10 tp. Nha Trang, Khánh Hòa
  Điện thoại: 0583822652 hoặc 0905916886 (gặp đ/c Phú).

Liên kết Website