Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Biến khó khăn, thách thức thành động lực vươn lên để có một năm mới thắng lợi trọn vẹn

* Ông Nguyễn Khắc Định, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa
 
 
* Một năm đạt nhiều kết quả tích cực:
 
Năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, song với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Các chỉ tiêu cơ bản của tỉnh đều đạt và vượt mức kế hoạch, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 6,99% so với cùng kỳ, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh vượt 10% so với dự toán giao, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả, toàn tỉnh hiện có 49/94 xã được công nhận đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 3,06%. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tại thành phố Nha Trang và thị xã Ninh Hòa năm 2019. 
 

 


 
Cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng đã triển khai khá toàn diện và đạt nhiều kết quả. Các cấp, các ngành, địa phương đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng bằng những cách làm thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan toả mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. Đây là cơ sở để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.
 
Trong năm 2019, cấp uỷ các cấp đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương, nhất là tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tính đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 20 đơn vị đầu mối cấp phòng trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, giảm 31 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng được quan tâm đúng mức, đặc biệt chú trọng đến xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp kinh tế tư nhân. Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới 10 tổ chức đảng, phát triển 44 đảng viên mới, nâng tổng số tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân lên 126 tổ chức với 2.093 đảng viên. 
 
* Vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh uỷ đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục có hiệu quả trong năm 2020, đó là thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách, tổng vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp thấp hơn so với năm 2018; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt thấp; tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép vẫn chưa được xử lý triệt để; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại nhiều nơi vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra và những sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước của tỉnh đã được các cơ quan của Trung ương kết luận và xử lý kỷ luật.
 
* Góp phần quyết định thắng lợi của cả nhiệm kỳ.
 
 Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm cuối của nhiệm kỳ để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020. Bên cạnh những thời cơ, dự báo sẽ có nhiều yếu tố bất lợi, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh, đời sống Nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khối lượng công việc rất lớn, trong điều kiện Tỉnh còn nhiều khó khăn và thách thức, toàn đảng bộ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Phát huy tinh thần sáng tạo, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản năm 2020 và của cả nhiệm kỳ. Tiếp tục tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, huy động cao nhất mọi nguồn lực xã hội để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò của 03 vùng kinh tế trọng điểm, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với sự phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, xây dựng bộ máy cơ quan nhà nước của tỉnh đảm bảo liêm chính và hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. 
 
 Cấp uỷ đảng, chính quyền vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, vừa khẩn trương khắc phục những sai phạm, khuyết điểm mà các cơ quan ở Trung ương đã kết luận. UBND tỉnh và các sở, ban, ngành khẩn trương khắc phục các vi phạm, khuyết điểm; tích cực rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi, huỷ bỏ các văn bản, quy định không đúng thẩm quyền, trái quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cần xác định tâm thế có sai sót thì phải chủ động khắc phục một cách tích cực, tuyệt đối tránh tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm mà không dám làm. Coi đó là bài học để quyết tâm đổi mới, vươn lên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Hội đồng nhân dân làm tốt chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác giám sát, bảo đảm hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tạo đồng thuận cao trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 
Năm 2020 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Các cấp uỷ đảng và mỗi đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội. Thông qua công tác chuẩn bị đại hội và tổ chức đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Cấp uỷ các cấp phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 của toàn Đảng bộ.
 
***
 
Bước vào năm mới 2020, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ hết sức nặng nề. Tuy nhiên, sự phát triển nào cũng phải trải qua khó khăn, trở ngại và thách thức. Suốt chiều dài lịch sử của Đảng bộ đã khẳng định rằng, chẳng khó khăn nào ngăn nổi bước ta đi. Như lửa thử vàng, gian nan thử thách ý chí!
 
Với niềm tin được vun đắp suốt cả chiều dài 90 năm lịch sử, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo hơn nữa, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để có một năm thắng lợi trọn vẹn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
 
N.K.Đ

Đối tượng truy nã

 • Nguyễn Tường Thịnh

  Năm sinh: 1988 , nơi đăng ký tạm trú:Tổ dân phố 14, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

 • Nguyễn Phạm Hoài Phát

  Năm sinh: 1996 , nơi đăng ký tạm trú: 68 Phạm Bội Châu, vạn thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

 • Lâm Quốc Vũ

  Năm sinh:1980 , nơi đăng ký tạm trú: Lang thang

 • Nguyễn Xuân Tiến

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Vạn Hữu, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 • Nguyễn Hữu Tánh

  Năm sinh: 1962, nơi đăng ký tạm trú: Thôn 6, Hoà Tân, Krông Bông, Đắk Lắc

 • Phạm Anh Toàn

  Năm sinh: 1988, nơi đăng ký tạm trú: Không xác định

 • Phan Huy Thuyết

  Năm sinh: 1968, nơi đăng ký tạm trú: Tổ 67 Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Phùng Văn Khang

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

 • Nguyễn Thị Loan

  Sinh năm 1991, nơi đăng ký tạm trú: Thông Làng Gạo, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

 • Lê Thanh Bắc

  Sinh năm 1977, nơi đăng ký tạm trú: TK7, TT Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Thông báo

 • Thông báo: truy tìm củ sở hữu tang vật

              Ngày 30/07/2020, Phòng Cảnh sát môi trường kiểm tra tại khu vực thôn Phú Nam 3, xã Diên An, huyện DIên Khánh, tỉnh Khánh Hòa phát hiện và tạm giữ 68 khúc gỗ xẻ hộp.
              Phòng Cảnh sát môi trường thông báo ai là chủ sở hữu của số lâm sản trên đến tại trụ sở làm việc của Phòng Cảnh sát môi trường, địa chỉ: 80 đường Trần Phú, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (trong giờ hành chính); điện thoại: 0694401317. Khi đi mang theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tang vật.
             Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không ai đến nhận, Cảnh sát môi trường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật./.
 • Thông báo kết quả xử lý sai phạm đối với cán bộ chiến sỹ

         Ngày 18/4/2020, trên một số trang báo điện tử và mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin về đồng chí Thượng úy Nguyễn Cảnh An, sinh năm 1989, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an thành phố Nha Trang vi phạm quy định của Ngành trong công tác, vi phạm phẩm chất đạo đức, quan hệ nam nữ bất chính trong khi đã có vợ.
         Sau thời gian khẩn trương xác minh trên tinh thần xử lý nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, của Ngành, Công an thành phố đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh xử lý kỷ luật đồng chí Nguyễn Cảnh An với những vi phạm sau: đánh vợ; vi phạm về chế độ công tác, điều lệnh Công an nhân dân; có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác trong khi bản thân đã có vợ.
          Ngày 21/5/2020, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2183/ QĐ-CAT-PX01 kỷ luật đồng chí Nguyễn Cảnh An hình thức Giáng hai cấp bậc hàm từ Thượng úy xuống Thiếu úy;
  Cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 2184/QĐ-CAT(PX01) về việc xuất ngũ đối với sĩ quan Công an nhân dân đối với đồng chí Thiếu úy Nguyễn Cảnh An, kể từ ngày 25/5/2020.
         Công an thành phố thông báo đến các cơ quan truyền thông, báo chí biết.
         Trân trọng.
 • THÔNG BÁO TÌM CHỦ TÀI SẢN

  Sáng hôm nay 12/7/2016, một thành viên trong Đoàn công tác của Thanh niên Công an TP Tuyên Quang (đến Nha Trang công tác) nhặt được một túi nữ trang đánh rơi trước cửa khách sạn Dendro Golden TP Nha Trang.

  Số tài sản bao gồm một lắc màu vàng và một số món trang sức khác. Các đồng chí CA Tuyên quang đã bàn giao cho Công an phường Lộc Thọ và thông qua Trang Facebook CSHS KH, thông báo để chủ tài sản biết, liên hệ với Công an phường Lộc Thọ, TP Nha Trang nhận lại tài sản.

  *Lưu ý: Khi đến nhân lại tài sản cần đem theo giấy tờ cá nhân liên quan, giấy tờ chứng minh là chủ sử hữu tài sản hoặc mô tả đúng số lượng, đặc điểm số nữ trang trên.

  * TP Nha Trang, Khánh Hòa xin trân trọng cảm ơn các đ/c trong đoàn công tác Thanh niên Công an TP Tuyên Quang!

 • THÔNG BÁO: TÌM NGƯỜI BỊ HẠI

  Qua đấu tranh, khai thác bước đầu với 2 đối tượng Lê Ngọc Châu, tức Su và đối tượng Lê Trọng Hà tức Si Gà (Bị CSHS KH bắt sáng ngày 04/5/2016) CSHS KH đã thu giữ thêm một số tài sản do các đối tượng trộm cắp, cướp giật của người dân. Trong đó có một điện thoại nhãn hiệu Oppo, chưa xác định được người bị hại.

  Theo lời khai của đối tượng: Cách đây khoảng một tháng, vào lúc 23h00, tại khu vực đối diện (cách khoảng 05m) cổng chào Tổ dân phố số 02 Phước Tường, phường Phước Long, TP Nha Trang, đối tượng đã thực hiện hành vi ̣́̉cướp giật chiếc điện thoại này của một phụ nữ (khi đó, trên xe người phụ nữ này có chở bánh kem).

  Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa xin thông báo: Ai là người bị hại, chủ nhân của chiến điện thoại Oppo trên (trong ảnh) xin liên hệ CSHS KH để nhận lại tài sản.
  Số điện thoại liên lạc: 0947.513.113.
  Trân trọng!

 • Thông báo nhặt được hộ chiếu

  Công an Phường Phương Sơn có nhận được một hộ chiếu, một thẻ BLEUE-VISA mang tên: FICHEUX JULIEN - quốc tịch Pháp.
  Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo cho người có tên trên liên hệ nhận lại. 
  Địa chỉ liên lạc: Số 78 đường 23 tháng 10 tp. Nha Trang, Khánh Hòa
  Điện thoại: 0583822652 hoặc 0905916886 (gặp đ/c Phú).

Liên kết Website