Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND vẫn mang tính thời sự và còn nguyên giá trị

Ngày 12-8, tại Học viện Chính trị CAND, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân” dưới sự chủ trì của Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía khách mời có các đồng chí GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân; TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội. TS Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Về phía đại biểu lực lượng CAND có Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Thường trực Ban tổ chức Hội thảo cùng đông đảo các tướng lĩnh, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, phân tích, đi sâu làm rõ một số nội dung trọng tâm như tính khoa học, cách mạng và những giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND. Đồng thời, phân tích đánh giá đúng thực trạng, tình hình nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND trong các lĩnh vực công tác công an, định hướng nghiên cứu, phát triển và quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong việc đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm góp phần bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh: “Hơn 70 năm trôi, sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong bức thư Bác gửi đồng chí Hoàng Mai vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Dù sáu điều Bác dạy chỉ vèn vẹn 51 chữ nhưng đã bao hàm nhiều nội dung sâu sắc, toàn diện về công tác công an, nhất là công tác cán bộ, xây dựng lực lượng, quan hệ với dân, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân... Với ý nghĩa đó, sáu điều Bác Hồ dạy CAND có thể xem là một di sản tinh thần, kim chỉ nam cho hành động và là động lực để xây dựng lực lượng CAND đông đảo về số lượng, mạnh về chất lượng”.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng cũng cho rằng: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào cách mạng Việt Nam, xây dựng nền móng lý luận CAND, người luôn chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện CAND trưởng thành, lớn mặt về mọi mặt. Tư tưởng của Người về CAND nói chung, lý luận CAND nói riêng đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, kim chỉ nam cho hoạt động của lực lượng CAND; góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội”.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự Hội thảo

Trong sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương đặc biệt nhấn mạnh đến điều thứ nhất “đối với mình phải cần, kiệm, liêm chính”. Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ đặt “cần, kiệm, liêm chính” lên hàng đầu bởi Người muốn nhấn mạnh chiến thắng vĩ đại và hiển hách nhất vẫn là chiến thắng bản thân mình. Với một lĩnh vực công tác đặc thù như lực lượng CAND, tố chất quan trọng đầu tiên có lẽ vẫn là “cần, kiệm, liêm chính”. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề này dường như vẫn chưa được đề cập nhiều, hiện vẫn còn bàn quá ít trong khi đó kẻ thù “giặc trong lòng” còn gay go nhiều hơn giặc ngoại xâm. Trong số các cá nhân vi phạm hiện nay, vi phạm về “cần, kiệm, liêm, chính” dường như vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất.


Thiếu tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và GS.TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng khoa học, ĐHQGHN và TS Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đồng chủ trì phiên thảo luận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Qua các giai đoạn cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận chính trị, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND, góp phần quan trọng làm nên những chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân và TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí cộng sản cùng Thiếu tướng Trần Vi Dân chủ trì phiên thảo luận

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng cho biết, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn lực lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về CAND. Qua đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ công an về vai trò, ý nghĩa cách mạng, khoa học, giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND đã được nâng lên rõ rệt.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc quán triệt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND trong thời gian qua cũng đã và đang bộc lộ những thiếu sót, hạn chế nhất định như công tác này có nơi, có lúc chưa được thường xuyên, nghiêm túc. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND vào thực tiễn chưa thực sự sâu sắc.

Công tác đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, phản bác quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND đạt kết quả chưa cao. Đặc biệt, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an còn chưa tự giác học tập, nghiên cứu, quán triệt và vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND nên đã có những biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc; cá biệt còn có trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng CAND.

GS.TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tại Hội thảo

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đặt ra cho lực lượng CAND những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới hết sức nặng nề.

Trong bối cảnh đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND vẫn mang tính thời sự, còn nguyên giá trị và là bài học quý đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là đối với lực lượng CAND. Do đó, việc học tập, nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND là một trong những nội dung, điều kiện quan trọng để lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, sức chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huyền Thanh

Đối tượng truy nã

 • Nguyễn Tường Thịnh

  Năm sinh: 1988 , nơi đăng ký tạm trú:Tổ dân phố 14, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

 • Nguyễn Phạm Hoài Phát

  Năm sinh: 1996 , nơi đăng ký tạm trú: 68 Phạm Bội Châu, vạn thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

 • Lâm Quốc Vũ

  Năm sinh:1980 , nơi đăng ký tạm trú: Lang thang

 • Nguyễn Xuân Tiến

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Vạn Hữu, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 • Nguyễn Hữu Tánh

  Năm sinh: 1962, nơi đăng ký tạm trú: Thôn 6, Hoà Tân, Krông Bông, Đắk Lắc

 • Phạm Anh Toàn

  Năm sinh: 1988, nơi đăng ký tạm trú: Không xác định

 • Phan Huy Thuyết

  Năm sinh: 1968, nơi đăng ký tạm trú: Tổ 67 Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Phùng Văn Khang

  Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

 • Nguyễn Thị Loan

  Sinh năm 1991, nơi đăng ký tạm trú: Thông Làng Gạo, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

 • Lê Thanh Bắc

  Sinh năm 1977, nơi đăng ký tạm trú: TK7, TT Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Thông báo

 • Công an tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo không tổ chức đón tiếp khách nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND 19/8/2019

  Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2019), lực lượng Công an Khánh Hòa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trân trọng cảm ơn các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương thuộc tỉnh đã quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an Khánh Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

  Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

  Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, lực lượng Công an Khánh Hòa không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa và trụ sở Công an các đơn vị, địa phương nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

  Công an tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo và mong nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đối với chủ trương của Bộ Công an./.

 • THÔNG BÁO TÌM CHỦ TÀI SẢN

  Sáng hôm nay 12/7/2016, một thành viên trong Đoàn công tác của Thanh niên Công an TP Tuyên Quang (đến Nha Trang công tác) nhặt được một túi nữ trang đánh rơi trước cửa khách sạn Dendro Golden TP Nha Trang.

  Số tài sản bao gồm một lắc màu vàng và một số món trang sức khác. Các đồng chí CA Tuyên quang đã bàn giao cho Công an phường Lộc Thọ và thông qua Trang Facebook CSHS KH, thông báo để chủ tài sản biết, liên hệ với Công an phường Lộc Thọ, TP Nha Trang nhận lại tài sản.

  *Lưu ý: Khi đến nhân lại tài sản cần đem theo giấy tờ cá nhân liên quan, giấy tờ chứng minh là chủ sử hữu tài sản hoặc mô tả đúng số lượng, đặc điểm số nữ trang trên.

  * TP Nha Trang, Khánh Hòa xin trân trọng cảm ơn các đ/c trong đoàn công tác Thanh niên Công an TP Tuyên Quang!

 • THÔNG BÁO: TÌM NGƯỜI BỊ HẠI

  Qua đấu tranh, khai thác bước đầu với 2 đối tượng Lê Ngọc Châu, tức Su và đối tượng Lê Trọng Hà tức Si Gà (Bị CSHS KH bắt sáng ngày 04/5/2016) CSHS KH đã thu giữ thêm một số tài sản do các đối tượng trộm cắp, cướp giật của người dân. Trong đó có một điện thoại nhãn hiệu Oppo, chưa xác định được người bị hại.

  Theo lời khai của đối tượng: Cách đây khoảng một tháng, vào lúc 23h00, tại khu vực đối diện (cách khoảng 05m) cổng chào Tổ dân phố số 02 Phước Tường, phường Phước Long, TP Nha Trang, đối tượng đã thực hiện hành vi ̣́̉cướp giật chiếc điện thoại này của một phụ nữ (khi đó, trên xe người phụ nữ này có chở bánh kem).

  Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa xin thông báo: Ai là người bị hại, chủ nhân của chiến điện thoại Oppo trên (trong ảnh) xin liên hệ CSHS KH để nhận lại tài sản.
  Số điện thoại liên lạc: 0947.513.113.
  Trân trọng!

 • Thông báo nhặt được hộ chiếu

  Công an Phường Phương Sơn có nhận được một hộ chiếu, một thẻ BLEUE-VISA mang tên: FICHEUX JULIEN - quốc tịch Pháp.
  Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo cho người có tên trên liên hệ nhận lại. 
  Địa chỉ liên lạc: Số 78 đường 23 tháng 10 tp. Nha Trang, Khánh Hòa
  Điện thoại: 0583822652 hoặc 0905916886 (gặp đ/c Phú).

Liên kết Website